Regulamin

REGULAMIN SERWISU
OPIEKAPRAWNA24H.PL

§ 1. Definicje terminów używanych w serwisie OPIEKAPRAWNA24H.PL

 1. „Regulamin” – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu OPIEKAPRAWNA24H.PL;
 2. „Konto” – konto (OPIEKAPRAWNA24H) Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów i uprawnień w systemie informatycznym Usługodawcy dostępnych dla Użytkownika, tworzone po uprzedniej rejestracji Użytkownika; rejestracja i dostęp do Konta może nastąpić za pomocą Serwisu WWW w ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, lub innego kanału dostępu, udostępnianego przez Usługodawcę na zasadach określonych w odrębnych regulaminach;
 3. „Serwis WWW” – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.opiekaprawna24h.pl;
 4. „Usługodawca” – Opieka Prawna 24h (Kancelaria Radcy Prawnego Michał Okoniewski radca prawny), ul. Kościańska 31, 60-112 Poznań, NIP 7791021610, REGON 630416075, numer telefonu kontaktowego +48 697 525 888, kontaktowy adres e-mail kontakt@opiekaprawna24h.pl;
 5. „Użytkownik” – osoba fizyczna (konsument) oraz osoba fizyczna jako przedsiębiorca na prawach konsumenta, która zawiera z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej), korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 6. „Zamówienie” – składane przez Użytkownika za pomocą Serwisu WWW zamówienie dotyczące usług prawnych, realizowane przez Usługodawcę za pośrednictwem łączy telefonicznych, komunikacji elektronicznej, drogą korespondencyjną lub w szczególnych przypadkach osobiście.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu WWW.
 2. Świadczącym Usługi w ramach Serwisu WWW jest Usługodawca.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi oraz usługi prawne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu (dalej „Usługi”) obejmują:
  1. informowanie Użytkowników o ofercie Usługodawcy,
  2. umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień,
  3. umożliwienie Użytkownikom rejestracji Konta,
  4. umożliwienie Użytkownikom dostępu do Konta,
  5. umożliwienie składania reklamacji,
  6. świadczenie pomocy prawnej.
 2. Usługi przeznaczone są dla użytkowników sieci Internet, którzy ukończyli 18-ty rok życia.
 3. Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 punkty od a) do e) Regulaminu, świadczone są nieodpłatnie. Złożenie Zamówienia na pozostałe Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi w Serwisie WWW.
 4. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:
  1. informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu WWW,
  2. informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich,
  3. innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 4. Składanie Zamówień

 1.  Zamówienia mogą być składane poprzez formularz kontaktowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz telefonicznie.
 2. Zamówienia są przyjmowane do realizacji po ich złożeniu oraz dokonaniu opłaty wstępnej w wysokości 150,- zł. Informacje o możliwości i czasie realizacji Usługi, a także o całkowitym koszcie Usługi, przekazane zostaną Użytkownikowi po dokonaniu oceny sprawy przez Usługodawcę. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany stosownym komunikatem.
 3. Opłata wstępna za Usługę może być, wedle wyboru Użytkownika, dokonana w chwili składania zamówienia – kartą płatniczą VISA lub Master Card, albo on-line przy wykorzystaniu systemu płatności PayPro S.A. (Przelewy24).
 4. Należność stanowiąca różnicę pomiędzy opłata wstępną a całkowitym kosztem Usługi może być, wedle wyboru Użytkownika, dokonana w chwili składania zamówienia – kartą płatniczą VISA lub Master Card, albo on-line przy wykorzystaniu systemu płatności PayPro S.A. (Przelewy24).
 5. Zamówienia mogą składać zarówno Użytkownicy posiadający Konto, jak i nieposiadający Konta.
 6. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika nieposiadającego Konta, Użytkownik taki powinien kolejno:
  1. wypełnić następujące pola w formularzu kontaktowym: miejscowość, ulica i numer budynku, telefon komórkowy,
  2. dokonać opisu sprawy będącej przedmiotem Zamówienia,
  3. dokonać wyboru metody płatności,
  4. zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „Dokonaj płatności”;
   albo przesłać opis sprawy będącej przedmiotem zamówienia na adres e-mail: kontakt@opiekaprawna24h.pl. W sytuacji braku możliwości złożenia Zamówienia w jeden ze sposobów wskazanych wcześniej, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 697 525 888.
 7. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika posiadającego Konto (z uwzględnieniem § 5 ust. 8 Regulaminu), Użytkownik taki powinien kolejno:
  1. zalogować się do Serwisu WWW lub Aplikacji przy użyciu przypisanego do Użytkownika loginu i hasła,
  2. wybrać typ Zamówienia w Serwisie WWW,
  3. dokonać wyboru metody płatności,
  4. zaakceptować zamówienie za pomocą przycisku „Dokonaj płatności”.
 8. Po wykonaniu wszystkich kroków odpowiednio z opisanych w § 4 ust. 4 i 5 powyżej, Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta.
 10. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 11. Użytkownik może po złożeniu Zamówienia otrzymać fakturę VAT obejmującą dane Zamówienie. W celu otrzymania faktury VAT wraz z realizacją Zamówienia Użytkownik powinien wybrać opcję „Chcę fakturę VAT” przy składaniu Zamówienia. Użytkownicy posiadający Konto mają możliwość zapisania 3 zestawów danych niezbędnych do wystawienia faktury, przy czym możliwe jest wyszukanie wcześniej wpisanych danych za pomocą numeru NIP nabywcy. Użytkownicy nieposiadający Konta powinni każdorazowo podać dane odbiorcy uwidaczniane na Fakturze VAT.

§ 5. Rejestracja i dostęp do Konta OPIEKAPRAWNA24H.PL

 1. Rejestracja Konta OPIEKAPRAWNA24H dokonywana jest online, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie WWW w zakładce „Utwórz konto”.
 2. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 3. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Użytkownikiem oraz założenia i utrzymania Konta.
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika Usługodawca, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji i utworzenia Konta. Konto staje się aktywne po kliknięciu przez Użytkownika na odpowiednio oznaczony link aktywacyjny, zawarty w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości e-mail.
 5. Dostęp do Konta możliwy jest po podaniu przez Użytkownika wybranego przez niego przy rejestracji loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Usługodawca informuje, że udostępnianie przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim może wiązać się z zagrożeniem dla prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Użytkownika.
 6. Konto umożliwia:
  1. śledzenie online statusu Zamówienia,
  2. składanie reklamacji dotyczących Zamówień i Usług za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu się do Konta,
  3. otrzymywanie powiadomień SMS o statusie Zamówienia,
  4. przechowywanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT,
  5. dokonanie rejestracji karty w Programie Moja OPIEKAPRAWNA24H,
  6. przeglądanie kuponów przyznawanych i realizowanych w Programie Moja OPIEKAPRAWNA24H,
  7. edytowanie danych dotyczących Użytkownika.
 7. Usługodawca informuje, że Konto umożliwia również korzystanie z usług związanych z zamawianiem na odległość usługi kurierskiej.

§ 6. Wymagania techniczne

 1. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Serwisu WWW i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji.
 2. Serwis WWW jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet lub palmtop. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu WWW jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini lub Safari Mobile).
 3. Korzystanie z Usług opartych o mechanizmy lokalizacyjne (lokalizowanie urządzenia na mapie) wymaga posiadania urządzenia mobilnego wyposażonego w odbiornik GPS, z włączoną funkcją lokalizacji GPS (wymagana jest zgoda na dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia Użytkownika).

§ 7. Czas trwania umowy i rezygnacja z Usług

 1. Użytkownik może korzystać z Usług lub zrezygnować z nich w każdym czasie. Umowa o świadczenie Usług związanych z Kontem jest zawierana na czas nieoznaczony z chwilą aktywacji Konta zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika nie jest określony, a Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usługi przez jakikolwiek okres.
 2. Rezygnacja z Usług możne nastąpić przez wysłanie wiadomości zawierającej stosowne oświadczenie Użytkownika, przesłanej na adres e-mail: kontakt@opiekaprawna24h.pl lub listownie, na adres korespondencyjny Usługodawcy: Opieka Prawna 24h, ul. Kościańska 33A, 60-112 Poznań.
 3. Zgodnie z obowiązującym prawem, Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mającej za przedmiot Usługi, w każdym czasie, w tym w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 4. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu. Za poinformowanie o takiej decyzji uważana jest również rezygnacja z Usług w jakikolwiek sposób opisany w § 7 ust. 2 Regulaminu, dokonana w okresie wskazanym w ustępie poprzedzającym.
 5. Użytkownik może również odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wskazanych w Regulaminie, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie na adres korespondencyjny Usługodawcy: Opieka Prawna 24h, ul. Kościańska 33A, 60-112 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@opiekaprawna24h.pl).
 6. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1 (wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 7. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w § 7 ust. 3. powyżej wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub rezygnacji z Usług przez Użytkownika, Użytkownik nie jest obciążany jakimikolwiek kosztami świadczonej Usługi.
 9. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy lub rezygnacja z Usług na zasadach opisanych w niniejszym § 7 pozostaje bez wpływu na realizację Zamówień i zobowiązania Stron dotyczące Zamówień złożonych przez Użytkownika przed datą odstąpienia lub rezygnacji.

§ 8. Reklamacje dotyczące Usług

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać:
  1. na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@opiekaprawna24h.pl lub
  2. listownie, na adres Usługodawcy Opieka Prawna 24h, ul. Kościańska 33A, 60-112 Poznań.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składające reklamację zostaje powiadomiona listownie albo pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca. Zasady ochrony prywatności Użytkowników opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym w Serwisie WWW.

§ 10. Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

 1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób:
  1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
 2. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

§ 11. Pozostałe informacje przeznaczone dla Użytkowników

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF, pod adresem www.opiekaprawna24h.pl w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywania i odtwarzania.
 2. Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski.
 3. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem Usług:
  1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu przepisu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
  2. nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych,
  3. nie udziela gwarancji i nie oferuje usług posprzedażnych,
  4. nie stosuje technicznych środków ochrony przed kopiowaniem lub dostępem do treści bez zezwolenia Usługodawcy.

§ 12. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, którymi są:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu
  2. wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej,
  3. wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu WWW,
  4. zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu,
  5. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych,
  6. przekształcenie Usługodawcy (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy) Usługodawcy, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu, wskazanego w Regulaminie.
 2. W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązki Usługodawcy, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca ogłosi w Serwisie WWW oraz poinformuje za pomocą wiadomości e-mail, przesłanej na adres przypisany do Konta OPIEKAPRAWNA24H.
 4. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Użytkowników, którzy nie zrezygnują z Usług w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.